Wiadomości

11 czerwca – Dzień Wolności Gospodarczej

Centrum im. Adama Smitha przygotowało po raz dwudziesty drugi raport dotyczący Dnia Wolności Podatkowej. Jest to symboliczna data, od której przestajemy przymusowo pracować na potrzeby rządu, a zaczynamy zarabiać wyłącznie dla siebie i swoich rodzin. Tegoroczny Dzień Wolności Podatkowej przypada na 11 czerwca.

Dzień Wolności Podatkowej wyznaczany jest w oparciu o udział wszystkich wydatków publicznych (budżetu państwa, samorządów, funduszy celowych itp.) w Produkcie Krajowym Brutto. W 2015 roku udział ten ma wynieść  44%.

Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, powiedział, że ?inicjując oraz ogłaszając Dzień Wolności Podatkowej zwracamy od 1994 roku uwagę na wysoki poziom łącznych obciążeń w naszym kraju, a zwłaszcza na głęboko dyskryminacyjny charakter opodatkowania pracy. Obecny system, oparty o znaczący udział opodatkowania pracy, jest generatorem i konserwatorem dwucyfrowego sztucznego bezrobocia, które skłania i zmusza obywateli do emigracji. Tym samym negatywnie wpływa on na funkcjonowanie rodzin oraz demograficzny ich potencjał. Rodziny bez pracy to rodziny bez dzieci?.

Przypomniał również, że ?w Polsce co dwa dni zmieniają się przepisy dotyczące podatków. Jeżeli połączymy to z faktem, że w 2015 roku Polska zajęła pierwsze miejsce w Europie i siódme na świecie w międzynarodowym rankingu skomplikowania przepisów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Global Benchmark Complexity Index, to nie dziwmy się, że z naszego kraju po obywatelach zaczynają emigrować przedsiębiorcy?.

Dr Kamil Zubelewicz, adiunkt Collegium Civitas i współpracownik Centrum im. Adama Smitha, przedstawił przygotowany na Dzień Wolności Podatkowej raport z danymi dotyczącymi środków i wydatków publicznych.

Podkreślił, że ?daniny nałożone na przeciętne wynagrodzenie sięgają już ponad 69 proc. płacy netto! Mimo, że w raportach rządowych zauważono kluczowy wpływ łącznego wysokiego obciążenia pracy ZUS-em, składkami zdrowotnymi i podatkami na poziom bezrobocia w Polsce, to rządzący podwyższyli opodatkowanie także umów cywilnoprawnych. Tak jak w przeszłości podwyższanie obciążeń na pracę, tak i teraz musi ono przynieść negatywne skutki?.

Dr Kamil Zubelewicz zwrócił uwagę, że ?wśród danin publicznych dominują daniny obciążające pracę i przedsiębiorczość, czyli: podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatki ? nazwane składkami ? zarządzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ze źródeł tych wpłynie aż 277 miliardów PLN. Tradycyjnie dopiero drugą pozycję zajmują daniny obciążające konsumpcję ? VAT, akcyza i VAT od akcyzy. Z tych tytułów planuje się zebrać 213 miliardów PLN. Natomiast CIT podatek dochodowy od osób prawnych przyniesie tylko 31 miliardów PLN?.

Źródło: Centrum im. Adama Smitha

Sposób rozliczania składek ZUS ma znaczenie – zobacz jakie

DLA KOGO
Wybór formy rozliczania jest dowolny i można go zmienić w każdym momencie, jednak warto dobrze przeanalizować sam wybór, ponieważ może mieć znaczące konsekwencje podatkowe.

Kwestia wyboru uzależniona jest od sytuacji firmy, mianowicie od wysokości osiąganego dochodu. W przypadku firm, które już są stabilne gospodarczo i osiągają stały zadowalający dochód, kwestia wyboru formy rozliczania składek ZUS jest jedynie zabiegiem kosmetycznym, ponieważ firma po wszelkich możliwych odliczeniach i tak wykazuje dochód.
Natomiast w przypadku firm, które się rozwijają i dopiero wypracowują swój dochód, bądź są na początku swojego rozwoju, gdy koszty przewyższają przychody przyjęcie rozliczania składek ZUS jako koszt w firmie jest korzystniejsze.

SPOSOBY UJMOWANIA SKŁADEK
Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne w rozliczeniu podatkowym można ujmować na dwa sposoby:
1. jako kwotę obniżającą dochód przy wyliczaniu kwoty podatku
2. jako koszt w firmie
oczywiście zarówno w jednym, jak i drugim wariancie uprawnienie do odliczenia przysługuje w miesiącu dokonania wpłaty składki.

Przykład:
Firma by rozpocząć działalność poniosła wysokie nakłady na zakup sprzętu, materiałów itp w wyniku czego jej:

dochód na koniec roku, wyniósł 7000,00 zł
roczna kwota składek ZUS wyniosła: 8335,36 zł (757,76 zł w roku 2015)

wariant 1: składki odliczane od dochodu w zeznaniu PIT
7000,00 zł – 8335,36 zł = -1335,36 zł
ponieważ wysokość odliczenia od dochodu nie może być wyższa od osiągniętego dochodu, okazuje się , że kwota 1335,36 nie mogła zostać odliczone mimo, faktycznie wydanych pieniędzy na opłacenie składek, czyli jesteśmy stratni o 1335,36 zł, których już nie możemy odliczyć w roku 2016.

wariant 2: składki ujęte jako koszt firm
7000,00 zł – 8335,36 zł = -1335,36 zł
sama różnica wygląda tak samo, ale tym razem wartość -1335,36 zł stanowi stratę firmy, którą możemy odliczyć w kolejnych 5 latach, maksymalnie 50% w roku, czyli o 667,68 zł będzie można obniżyć dochód firmy w roku 2016.

WNIOSEK
Zatem wybór rozliczania składek ZUS jako koszt w firmie jest korzystniejszy podatkowo dla firm, których dochód roczny jest mniejszy od kosztu poniesionych składek. Dlatego jeżeli firma jest dopiero w rozkwicie i nie wiadomo jak wysoki osiągniemy dochód, warto składki ZUS ujmować jako koszty w firmie.

Preferencyjny ZUS przez 25 miesięcy – jak to zrobić?

Większość nowych przedsiębiorców spełnia wymogi umożliwiające skorzystanie z preferencyjnych składek ZUS przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności, mianowicie, gdy:

  • jest to pierwsza działalność gospodarcza
  • od ostatniej zakończonej działalności minęło 5 lat
  • usługi w ramach działalności nie są świadczone dla ostatniego pracodawcy.

Jeżeli przedsiębiorca spełnia powyższe warunki może zaoszczędzić obecnie do 7750,00 złotych w roku.

Jednak można zyskać jeszcze jeden miesiąc, zaoszczędzając kolejne646,00 złotych. Wystarczy zarejestrować działalność od drugiego dnia miesiąca – jak to możliwe? Wystarczy znać przepisy i umiejętnie z nich korzystać.
Większość przedsiębiorców rozpoczyna działalność z początkiem miesiąca sądząc, że w ten sposób ułatwia sobie rozliczenia, jednak nic bardziej mylnego, ponieważ, jeżeli rozpoczynamy działalność od 01-01-2015 okres 24 miesięcy upływa z dniem 31-12-2016.
Natomiast, jeżeli pierwszym dniem działalności byłby 02-01-2015 okres 24 miesięcy upływa z dniem 01-01-2017, co powoduje, że miesiąc styczeń rozpoczynamy jeszcze jako przedsiębiorcy korzystający z obniżonych składek, a zgodnie z przepisami, nie dzieli się miesiąca na dwie podstawy podlegania ubezpieczeniom, ale okres korzystania z preferencji zaokrągla się do pełnego miesiaca, więc okres korzystania z preferencyjnych ZUS wydłuża się do końca miesiąca.

W ten sposób faktyczny upływ korzystania z małych składek mija 31-01-2017.
Jaki z tego morał, lepiej zacząć o jeden dzień później, niż o jeden dzień za wcześnie.

 

Od 1 stycznia rejestracja do vat jest bezpłatna – podatnik ma wybór czy chce zaoszczędzić 170,00 zł

Zgodnie z zapisem ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, został zlikwidowany obowiązek uzyskania potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Co to oznacza dla nowych podatników?

Zasady do 31-12-2014

Na podatnikach podatku VAT ciążył obowiązek złożenia u naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Obligatoryjnym potwierdzeniem rejestracji jako podatnika VAT czynnego był dokument VAT-5, którego koszt wynosi 170,00 zł. Do końca 2014 roku takie potwierdzenie było dokumentem obligatoryjnym, zatem podatnik musiał go uzyskać i jednocześnie za niego zapłacić.

Nowe zasady od 01-01-2015

Od stycznia 2015 roku obowiązek potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Zatem naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako ,,podatnika VAT czynnego? lub ,,podatnika VAT zwolnionego?, ale nie dokonuje wydania potwierdzenia VAT-5 w wyniku czego nie pobiera opłaty. Oczywiście podatnik może takie potwierdzenie uzyskać, występując o nie i uiszczając opłatę w wysokości 170,00 zł.

Rozlicz PIT-28 i PIT-4R

Podatnikom zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT-28) oraz płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R), czyli rozliczjących się z wpłat podatku za pracowników, pozostało niewiele czasu do złożenia rozliczenia rocznego. Z uwagi na przypadający ustawowy termin złożenia ww. zeznania i deklaracji rocznej w sobotę, termin rozliczenia z fiskusem przypada na pierwszy dzień roboczy tj. 02-02-2015.

Nowe składki ZUS na 2015 rok

Zmiany w wysokości składek ZUS na rok 2015

Zakład Ubezpieczeń Społecznych corocznie wita płatników w Nowym Roku wzrostem wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Poniżej prezentuję tabelaryczne zestawienie wartości składek ZUS za rok 2015.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców
. Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS za miesiące

styczeń – grudzień 2015

279,41 463,68 190,03 58,20 45,85(1,97%) 58,20

(wzrost o 3,13 zł)

Razem społeczne z chorobowym = 757,76(wzrost o 40,77 zł)

Razem społeczne bez chorobowego = 699,56 (wzrost o 37,64 zł)

Podstawa wymiaru
(I-XII ‚2015)
3104,57 2375,40
Minimalne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców

(preferencyjne składki ZUS dla osób rozpoczynających

działalność gospodarczą – pierwsze 24 miesiące)

. Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS za miesiące

styczeń – grudzień 2015

279,41 102,48 42,00 12,86 10,13
Razem społeczne z chorobowym = 167,47(wzrost o 6,69 zł)

Razem społeczne bez chorobowego= 154,61 (wzrost o 6,18 zł)

Podstawa wymiaru
(I-XII ‚2015)
3104,57 525,00

Zus oskładkowuje wynagrodzenia rad nadzorczych

Jesteś członkiem rady nadzorczej? Od 01 stycznia 2015 roku podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, jednocześnie zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia?

Wszyscy członkowie rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie, bez względu na posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych i bez względu na fakt posiadania uprawnienia do emerytury lub renty. Członkowie rad nadzorczych nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Od kiedy?

Od dnia powołania na członka rady nadzorczej, nie wcześniej niż od dnia pełnienia funkcji odpłatnie, do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji.

Przykład:

Członek rady nadzorczej został powołany do pełnienia funkcji w dniu 01.01.2015 r. Do dnia 28.02.2015 r. pełnił funkcję nieodpłatnie, od dnia 01.03.2015 r. odpłatnie. Obowiązek objęcia ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym następuje od dnia 01.03.2015r.

Obowiązek oskładkowania wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia za okres przed 01.01.2015 r.

Przykład:

Członek rady nadzorczej jest wynagradzany z tytułu pełnienia tej funkcji. Do 31 grudnia 2014 r. podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu -kod tytułu ubezpieczenia 22 40.

Od 1 stycznia 2015 r. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu – kod tytułu ubezpieczenia 22 41.

Wynagrodzenie za grudzień 2014 r. zostało wypłacone 2 stycznia 2015 r.

Wynagrodzenie za styczeń 2015 r. zostanie wypłacone 5 lutego 2015 r.

Sposób wykazania otrzymanego wynagrodzenia w styczniu 2015:

raport RZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 30 00, w którym rozliczone zostaną składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia wypłaconego 2 stycznia

raport RCA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 22 41, z zerowymi podstawami wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Sposób wykazania otrzymanego wynagrodzenia w lutym 2015:

raport RCA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 22 41, z wyliczonymi składkami należnymi od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Ustalamy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne

Od 1 stycznia 2015 r. stosujemy przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych, jednak nie wyłącza się wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ? ograniczenie rocznej podstawy poboru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do 30-krotności prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok.

Nowe kody ubezpieczeń

Od dnia 1 stycznia 2015 r. zmieniony został opis kodu tytułu ubezpieczenia 2240 oraz wprowadzone zostały nowe kody tytułu ubezpieczenia dla członka rady nadzorczej.

2240 – mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, nie wynagradzany z tytułu pełnienia funkcji, podlegający wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu

2241 – mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, wynagradzany z tytułu pełnienia funkcji, podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu

2242 – mający miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, wynagradzany z tytułu pełnienia funkcji, podlegający wyłącznie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu

Aktualizujemy kody

Płatnik składek zobowiązany jest za osoby, które przed 1 stycznia 2015 r. nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej, a zgodnie ze znowelizowanymi przepisami podlegają obowiązkowi zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, dokonać zgłoszenia do tych ubezpieczeń w ciągu 7 dni od daty powstania tego obowiązku.

W przypadku ubezpieczonych, wobec których zachodzić będzie konieczność zmiany kodu tytułu ubezpieczenia, w związku ze zmianą schematu podlegania ubezpieczeniom, płatnik będzie zobowiązany, na zasadach ogólnych, do złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń zawierającego prawidłowe dane.

Należy pamiętać, iż członkowie rad nadzorczych, którzy do 31.12.2014 r. zgłoszeni byli wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia 2240, a od 01.01.2015 r. powstał dla nich obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych powinni zostać wyrejestrowani z ubezpieczenia zdrowotnego z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia i ponownie zgłoszeni do właściwych ubezpieczeń z odpowiednim nowym kodem tytułu ubezpieczenia.

Zmiany w VAT w 2015 roku

Ustawodawca przyzwyczaił podatników do niemalże cokwartalnych zmian przepisów w podatku VAT. Proponowane zmiany w 2015 roku mają wejść w życie 01 kwietnia 2015 i będą dotyczyć:

Ulga na złe długi

Ustawodawca planuje wyprostować kwestie, które budziły kontrowersje podatników w obecnym stanie prawnym, mianowicie:

  • Podmioty powiązane ? w obecnym stanie prawnym podmioty powiązane, np. podmioty powiązane więzami rodzinnymi, nie mogły skorzystać z ?ulgi?. Planowane zmiany uchylają ust. 7 art. 89a, w wyniku czego podmioty powiązane będą mogły skorzystać z tej procedury.
  • Podmioty w trakcie likwidacji lub postępowania upadłościowego ? w chwili obecnej panuje asymetria, która podmiotom pokrzywdzonym nie pozwala na skorzystanie z ?ulgi?, natomiast na dłużników nakłada obowiązek dokonania korekty. Zgodnie z planowaną nowelizacją podmioty w trakcie likwidacji czy postępowania upadłościowego zostaną zwolnione z obowiązku dokonania korekty podatku odliczonego.

Odwrotne obciążenie

Ustawodawca zamierza rozszerzyć krąg towarów podlegających procedurze odwrotnego obciążenia o elektronikę związaną ze sprzętem przenośnym tzn. laptopy, tablety, notebooki o wadze poniżej 10 kilogramów, telefony komórkowe, smartfony, konsole do gier video z wbudowanym elektronicznym wyświetlaczem.

Procedurą odwrotnego obciążenia będą objęte transakcje jednolite gospodarczo, czyli dotyczące całościowo jednego zakupu o wartości powyżej 20 000,00 zł łącznie. Ponadto ustawodawca planuje wprowadzić obowiązek sporządzania krajowych informacji podsumowujących, których termin złożenia będzie upływał 25 dnia następnego miesiąca po miesiącu zakupu.

Współczynnik proporcji VAT

Współczynnik proporcji VAT Ustawodawca planuje skomplikować sposób ustalania współczynnika proporcji. Otóż współczynnik będzie trzeba ustalić w sposób najbardziej odpowiadający specyfice prowadzonej działalności gospodarczej, np. z uwzględnieniem powierzchni budynku odpowiadającej przychodom opodatkowanym i zwolnionym, ilości pracowników względem przychodu opodatkowanego i zwolnionego. Ponadto ustawodawca pozostawia sobie furtkę w postaci możliwości zakwestionowania wysokości współczynnika, jeżeli podatnik nie posiada zatwierdzonego protokołu ustalania sposobu proporcji przez naczelnika urzędu skarbowego, lub, gdy kontrolujący ustalą współczynnik odbiegający od przyjętego przez podatnika o 5 punktów.

Oczywiście trzymamy rękę na pulsie i będziemy na bieżąco informować o planowanych zmianach i ich ostatecznym kształcie na stronach naszego bloga.

Masz 5 pracowników? Od 01 stycznia 2015 musisz wysłać PIT-11 elektronicznie

Zgodnie z projektem Ministerstwa Finansów od 01 stycznia 2015 roku płatnicy zatrudniający 5 i więcej pracowników (nieistotny tytuł prawny) będą musieli przesłać PIT- 11 I PIT-4 w postaci elektronicznej do urzędu skarbowego. Natomiast formę przesyłki dla swoich pracowników będą mogli wybrać: forma papierowa lub elektroniczna. Z kolei płatnicy zatrudniający mniej niż 5 pracowników niezależnie od tytułu prawnego zawartej umowy będą mogli wysłać tak, jak do tej pory PIT-11 droga tradycyjną, czyli papierowo, ale ich termin zostanie skrócony do końca stycznia. Ponieważ 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, będzie to 02 luty 2014. Jeżeli zdecydują się na wysyłkę elektroniczną będą mogli tak jak to tej pory zrealizować swój obowiązek do końca lutego, czyli z uwagi na dzień wolny od pracy, do dnia 02 marca 2014 roku.

Planowane jest uruchomienie specjalnej bramki, więcej informacji pod linkiem: https://test-ubd.mf.gov.pl/uslugi/dokumenty.

Wysyłka elektroniczna wiąże się z koniecznością posiadania podpisu kwalifikowanego odpłatnego, bądź profilu zaufanego ePUAP.

Ponadto należy pobrać aplikację e-DEKLARACJE ze strony Ministerstwa Finansów i odpowiednio skonfigurować program płacowy, ponieważ sama aplikacja nie jest kompatybilna z komercyjnymi programami ? co z kolei wiąże się z dodatkowymi kosztami w postaci wynajęcia informatyka.W przeciwny razie każdy PIT-11 będzie musiał zostać pojedynczo wprowadzony i wysłany za pomocą aplikacji e-DEKLARACJE, co w przypadku dużych płatników będzie nastręczało niemałych problemów.

Analizując projekt należy stwierdzić, że rok 2015 rozpocznie się od niemałych trudności związanych z rozliczeniem pracowników za rok 2014, a tym samym bardzo nerwowego rozpoczęcia roku podatkowego.

Projekt jest częścią planu cyfryzacji urzędów skarbowych o czym w kolejnych artykułach.

Fiskus wkracza w XXI wiek ? ale czy podatnik nadąży? Obowiązek złożenia elektronicznego zeznania

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada wprowadzenie usługi PFR, czyli usługi wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z funkcjonowaniem nowego systemu e-PODATKI, opracowanego przez Ministerstwo Finansów, każdy podatnik otrzyma indywidualne konto, na którym znajdzie wstępnie wypełnione zeznanie PIT. Jeżeli podatnik uzna, że zeznanie jest prawidłowe wystarczy potwierdzić dane poprzez użycie ikonki ?wyślij?. Jeżeli podatnik zechce skorzystać z ulg podatkowych bądź wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub przekazanie 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, system PFR nie pozbawi go takiej możliwości, ale wówczas podatnik zmuszony będzie do samodzielnego wypełnienia rubryk w zeznaniu i zmierzenia się z tą trudnością w konsekwencji samodzielnie.

Założenie przewiduje wprowadzenie systemu PFR dla podatników rozliczających się na PIT-37 od 2015 roku, natomiast dla podatników rozliczających się na PIT-36 i PIT-38 od 2016 roku. Taki sam obowiązek przewiduje się dla podatników rozliczających się na CIT-8 i zobowiązanych do składania informacji IFT-2.