Zus oskładkowuje wynagrodzenia rad nadzorczych

Jesteś członkiem rady nadzorczej? Od 01 stycznia 2015 roku podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, jednocześnie zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia?

Wszyscy członkowie rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie, bez względu na posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych i bez względu na fakt posiadania uprawnienia do emerytury lub renty. Członkowie rad nadzorczych nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Od kiedy?

Od dnia powołania na członka rady nadzorczej, nie wcześniej niż od dnia pełnienia funkcji odpłatnie, do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji.

Przykład:

Członek rady nadzorczej został powołany do pełnienia funkcji w dniu 01.01.2015 r. Do dnia 28.02.2015 r. pełnił funkcję nieodpłatnie, od dnia 01.03.2015 r. odpłatnie. Obowiązek objęcia ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym następuje od dnia 01.03.2015r.

Obowiązek oskładkowania wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia za okres przed 01.01.2015 r.

Przykład:

Członek rady nadzorczej jest wynagradzany z tytułu pełnienia tej funkcji. Do 31 grudnia 2014 r. podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu -kod tytułu ubezpieczenia 22 40.

Od 1 stycznia 2015 r. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu – kod tytułu ubezpieczenia 22 41.

Wynagrodzenie za grudzień 2014 r. zostało wypłacone 2 stycznia 2015 r.

Wynagrodzenie za styczeń 2015 r. zostanie wypłacone 5 lutego 2015 r.

Sposób wykazania otrzymanego wynagrodzenia w styczniu 2015:

raport RZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 30 00, w którym rozliczone zostaną składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia wypłaconego 2 stycznia

raport RCA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 22 41, z zerowymi podstawami wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Sposób wykazania otrzymanego wynagrodzenia w lutym 2015:

raport RCA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 22 41, z wyliczonymi składkami należnymi od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

Ustalamy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne

Od 1 stycznia 2015 r. stosujemy przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych, jednak nie wyłącza się wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ? ograniczenie rocznej podstawy poboru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do 30-krotności prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok.

Nowe kody ubezpieczeń

Od dnia 1 stycznia 2015 r. zmieniony został opis kodu tytułu ubezpieczenia 2240 oraz wprowadzone zostały nowe kody tytułu ubezpieczenia dla członka rady nadzorczej.

2240 – mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, nie wynagradzany z tytułu pełnienia funkcji, podlegający wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu

2241 – mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, wynagradzany z tytułu pełnienia funkcji, podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu

2242 – mający miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, wynagradzany z tytułu pełnienia funkcji, podlegający wyłącznie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu

Aktualizujemy kody

Płatnik składek zobowiązany jest za osoby, które przed 1 stycznia 2015 r. nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej, a zgodnie ze znowelizowanymi przepisami podlegają obowiązkowi zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, dokonać zgłoszenia do tych ubezpieczeń w ciągu 7 dni od daty powstania tego obowiązku.

W przypadku ubezpieczonych, wobec których zachodzić będzie konieczność zmiany kodu tytułu ubezpieczenia, w związku ze zmianą schematu podlegania ubezpieczeniom, płatnik będzie zobowiązany, na zasadach ogólnych, do złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń zawierającego prawidłowe dane.

Należy pamiętać, iż członkowie rad nadzorczych, którzy do 31.12.2014 r. zgłoszeni byli wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia 2240, a od 01.01.2015 r. powstał dla nich obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych powinni zostać wyrejestrowani z ubezpieczenia zdrowotnego z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia i ponownie zgłoszeni do właściwych ubezpieczeń z odpowiednim nowym kodem tytułu ubezpieczenia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *