Wiadomości

Projekt – niższy PIT dla małych firm od 01.01.2018

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany mają na celu obniżenie stawki podatku z 19% do 15% dla małych firm i podatników rozpoczynających działalność gospodarczą, rozliczających tzw. liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Zmiany miałyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Źródło: INFOR

Wyższa kwota jednorazowej amortyzacji od 01.01.2018

Od 1 stycznia 2018 r. z 3500 zł do 10 000 zł wzrośnie wartość niskocennych środków trwałych, które podatnicy mogą zaliczać bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Oznacza to, że podatnicy, którzy nabędą środki trwałe, których wartość przekroczy 3500 zł, ale nie przekroczy 10 000 zł, zyskają możliwość rozliczenia wydatków poniesionych na ich nabycie bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Jeżeli się na to nie zdecydują, nadal będą mogli wprowadzić ten składnik do ewidencji środków trwałych i:

1. dokonać od niego jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (w miesiącu oddania go do używania lub w miesiącu następnym) albo
2. amortyzować go na zasadach przewidzianych w art. 22h?art. 22m updof (art. 22f ust. 3 updof).

Podstawa prawna

? art. 22d ust. 1 i 2, art. 22f ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ? j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1530 ? w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.

? art. 1 pkt 10 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (projekt został skierowany do Senatu)

Źródło: INFOR

Zmiany 2018 – JPK

Od rozliczenia za styczeń 2018 r. każdy podatnik VAT czynny będzie musiał wysyłać JPK_VAT do MF. Będzie zobowiązany również prowadzić ewidencję VAT wyłącznie w formie elektronicznej. W takiej samej formie trzeba będzie składać deklaracje VAT.

W 2018 r. każdy podatnik VAT czynny będzie miał obowiązek:

1. prowadzić ewidencję w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych,
2. wysyłać ewidencję sprzedaży i zakupu w formacie JPK_VAT do MF,
3. wysyłać deklaracje VAT wyłącznie w formie elektronicznej przez system e-deklaracje.

EWIDENCJA VAT TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Obowiązek prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych będzie wynikał z art. 109 ust. 8a ustawy o VAT. Podatnik, który prowadził ewidencję w formie papierowej, nie musi informować urzędu o zmianie formy prowadzenia ewidencji z papierowej na elektroniczną. Żadne przepisy nie nakładają na podatnika takiego obowiązku.

MINISTERSTWO UDOSTĘPNI BEZPŁATNY PROGRAM

Podatnik nie ma również obowiązku zakupu programu do prowadzenia ewidencji. Poza tym na początku 2018 r. MF udostępni bezpłatny program do prowadzenia ewidencji.

EXCEL NIE JEST WERSJĄ ELEKTRONICZNĄ ?

MF Od 1 stycznia 2018 r. ewidencje na potrzeby VAT, również te prowadzone dotychczas w wersji papierowej lub plikach typu WORD lub EXCEL, będą prowadzone wyłącznie w wersji elektronicznej i przesyłane jako JPK_VAT do Ministerstwa Finansów.

Komunikat ten sugeruje, że nie będzie dopuszczalne prowadzenie ewidencji w formacie EXCEL czy Word. Jest to o tyle dziwne, że do tej pory MF uznawało, iż ewidencja prowadzona w programie EXCEL jest ewidencją prowadzoną w formie elektronicznej:

ZASADY 2018

? zasady prowadzenia ewidencji w zakresie jej „organizacji” nie ulegną zmianie,

? ustawodawca nie będzie narzucał wzoru ewidencji prowadzonych przez podatników na potrzeby VAT, jednak powinna ona odpowiadać strukturze JPK_VAT, aby można było wysłać ją bez problemu do MF,

? będzie można prowadzić kilka ewidencji VAT, i to nie tylko w podziale na rejestr sprzedaży i rejestr zakupów, ale także w podziale na charakter operacji czy z uwagi na strukturę organizacyjną. Jednak jednostka centralna musi na ich podstawie dokonać scalenia danych na potrzeby sporządzenia deklaracji podatkowej oraz przygotowania JPK_VAT.

Wymagana będzie wyłącznie forma elektroniczna.

Od 2017 r. zmienił się art. 109 ust. 3 ustawy, który wskazuje, jakie dane powinna zawierać ewidencja VAT. W 2018 r. nie będzie zmian w tym zakresie. Jednak ze względu na obowiązek wysyłki ewidencji w formacie JPK_VAT należy przestrzegać kilku zasad, szczególnie gdy ewidencjonujemy sprzedaż paragonową lub objętą odwrotnym obciążeniem.
1.1 Sprzedaż paragonowa

Jeżeli faktura została wystawiona do paragonu na rzecz konsumenta, wówczas nie trzeba jej

wykazywać odrębnie w JPK_VAT. Może być wpisywana na podstawie raportu okresowego z kasy rejestrującej.

Jeśli sprzedaż na rzecz osoby fizycznej jest dokumentowana wyłącznie fakturą, pole w ewidencji na numer NIP pozostaje puste lub wpisujemy „brak”. Wpisywanie numeru PESEL w takim przypadku jest nieprawidłowe.

W przypadku gdy sprzedaż na rzecz podatników jest ewidencjonowana na kasie oraz fakturą, zapisu w ewidencji należy dokonać wyłącznie na podstawie faktury. W takiej sytuacji sprzedaż z raportu miesięcznego należy obniżyć o wartości wynikające z faktury.

Następnie na podstawie faktury należy dokonać wpisu w ewidencji. Wyjątkiem są faktury VAT marża. Zdaniem MF nie muszą być wpisywane odrębnie, gdy sprzedaż ta jest dokumentowana również na kasie.

Przykład

Spółka Alfa prowadzi sklep spożywczy. Za styczeń wystawiła jedną fakturę na rzecz podatnika na kwotę 1000 zł wartość netto, 230 zł VAT na rzecz spółki ADM sp. z o.o. Z miesięcznego raportu kasowego wynikają następujące kwoty:

– sprzedaż opodatkowana stawką 23%: 100 000 zł wartość netto, 23 000 zł VAT,

– sprzedaż opodatkowana stawką 8%: 50 000 zł wartość netto, 4500 zł VAT,

– sprzedaż opodatkowana stawką 5%: 30 000 zł wartość netto, 1500 zł VAT.

W takiej sytuacji sprzedaż opodatkowana stawką 23% z raportu miesięcznego powinna być obniżona o wartości wynikające z faktury. Następnie na podstawie faktury należy dokonać wpisu.

Spółka dokona wpisu w ewidencji sprzedaży opodatkowanej stawką 23% w następujący sposób:

– sprzedaż opodatkowana stawką 23%: 99 000 zł wartość netto, 22 770 zł VAT – zapis zbiorczy,

– sprzedaż opodatkowana stawką 23%: 1000 zł wartość netto, VAT 230 zł – na podstawie faktury.

Gdy klienci będący przedsiębiorcami występują o wystawienie faktury do paragonu już po złożeniu przez nas JPK_VAT i deklaracji, należy złożyć korektę JPK_VAT i wykazać te faktury.
1.2. Sprzedaż krajowa i zagraniczna objęta odwrotnym obciążeniem

Kupując towar lub usługę za granicą w większości przypadków polski podatnik jest zobowiązany do rozliczenia VAT za sprzedawcę. W przypadku tych zakupów organy podatkowe jednomyślnie uznają, że wpisywanie w pozycjach dotyczących kontrahenta własnych danych zamiast zagranicznego sprzedawcy jest błędne.

Dlatego w przypadku zakupów od podmiotów zagranicznych, które to zakupy są rozliczane jako WNT czy import usług, należy wpisywać NIP zagranicznego kontrahenta i jego dane, a nie NIP swojej firmy w pozycjach dotyczących danych kontrahenta.

Gdy świadczymy lub nabywamy usługi od podatników zagranicznych, którzy nie mają numeru NIP, w ewidencji w pole „numer Kontrahenta” należy wpisać „brak”. Dzięki temu zabiegowi plik JPK_VAT jest kompletny i jego wysyłka jest możliwa.

Tak samo wygląda sytuacja w przypadku sprzedaży krajowej objętej odwrotnym obciążeniem.
1.3. Ewidencjonowanie zakupów

W ewidencji VAT oraz JPK_VAT powinny się znaleźć faktury zakupowe, od których podatnik może odliczyć VAT. Jednak wpisywanie faktur od których nie odliczymy VAT nie jest sankcjonowane przez organy podatkowe. Mimo to należy wystrzegać się takich praktyk, gdyż przekazują niekompletny obraz rozliczenia, różniący się od tego wykazanego w deklaracji VAT-7. Również kwoty netto wpisujemy w wysokości przypadającej na VAT podlegający odliczeniu.

Na przykład podatnik odlicza 50% VAT od zakupu paliwa, to wpisuje również 50% wartość netto.

WYSYŁKA JPK_VAT

Każdy podatnik VAT czynny będzie miał obowiązek przesłania JPK_VAT, czyli swojej ewidencji VAT, do MF. Pierwsze JPK trzeba będzie wysłać za styczeń 2018 r. do 26 lutego 2018 r. JPK_VAT wysyłamy za okresy miesięczne do 25 dnia następnego miesiąca, nawet gdy rozliczamy się kwartalnie. Istnieje obowiązek wysłania zerowego JPK_VAT, gdy nie dokonaliśmy żadnych transakcji.

Jeśli podatnik wybierze od 1 stycznia 2018 r. zwolnienie ze względu na wysokość obrotu, tym samym zostanie zwolniony z obowiązku przesyłania JPK_VAT.

Gdy nasza firma prowadzi już ewidencję w formie elektronicznej za pomocą programu komputerowego, trzeba jak najszybciej skontaktować się z dostawcą oprogramowania, aby dowiedzieć się, czy stosowane oprogramowanie może zostać dostosowane do obowiązku generowania i wysyłki JPK_VAT. Profesjonalny dostawca udostępni nam oprogramowanie zgodne ze strukturą JPK_VAT na 2018 r.

Jeśli do tej pory prowadziliśmy ewidencję w formie papierowej, możemy kupić oprogramowanie lub skorzystać z bezpłatnego programu MF. Według zapowiedzi ministerstwa na początku 2018 r. będzie udostępniony bezpłatny program do prowadzenia ewidencji VAT. Już teraz można korzystać z bezpłatnej aplikacji do wysyłki JPK_VAT. Jak korzystać z bezpłatnej aplikacji – zob. Instrukcję nr 14 w książce „Instrukcje rozliczeń VAT” dołączonej do numeru 11/2017 BV.

Aby wysłać JPK_VAT do autoryzacji, konieczny jest podpis kwalifikowany lub profil zaufany na eGo. Wysyłki JPK_VAT nie można autoryzować kwotą przychodu. Założenie profilu zaufanego jest bezpłatne.

NOWA STRUKTURA JPK VAT

MF ogłosiło już strukturę JPK_VAT (3) na 2018 r., co oznacza, że już wiadomo, jakie dane musi zawierać nasza ewidencja, aby można było wygenerować plik. Gdy korzystamy z oprogramowania komercyjnego, musimy zadbać o jego aktualizację przez dostawcę.

Uwaga

Nowa struktura JPK_VAT obowiązuje od rozliczenia za styczeń 2018 r.

W nowej wersji JPK_VAT 2018 w sekcji nagłówka zrezygnowano z elementów:

?DomyslnyKodWaluty,

?KodUrzedu.

Zmieniony został również zakres podawanych danych identyfikacyjnych podmiotu. Obligatoryjne pozostało podawanie wyłącznie: NIP (NIP) oraz nazwy składającego podmiotu (PelnaNazwa).

Ponadto w strukturze JPK_VAT(3) pojawił się też dodatkowy, nieobowiązkowy element (Email). Według MF nieobowiązkowe pole zawierające adres e-mail ma ułatwić szybki kontakt z podatnikiem, gdy administracja skarbowa znajdzie niezgodności w złożonym JPK_VAT. Otrzymanie powiadomienia pozwoli przedsiębiorcom na korektę rozliczenia bez konsekwencji oraz bez potrzeby bezpośredniej wizyty w urzędzie skarbowym. Zmieniony został także sposób numerowania JPK_VAT za dany okres rozliczeniowy. W komunikacie MF czytamy:

I tak pierwszy JPK_VAT składany za dany okres, według nowej struktury w polu „cel złożenia” będzie zawierać oznaczenie „0”. Pierwsza korekta będzie mieć oznaczenie „1”, a następne – będą kolejno numerowane. Nie będzie przy tym możliwe przesłanie JPK_VAT, oznaczonych jako 0, 1, 2 itp., więcej niż jeden raz za dany okres (co wcześniej mogło się zdarzyć).
2.2. Korekta JPK_VAT

Od rozliczenia za styczeń każda korekta JPK_VAT będzie kolejno numerowana. Jeśli będziemy składać korektę deklaracji VAT-7, to zazwyczaj będziemy musieli przekazać również korektę JPK_VAT. Nie będzie takiego obowiązku, gdy korekta deklaracji dotyczy pozycji, które nie są wykazywane w JPK_VAT. Dlatego nie ma obowiązku złożenia korekty JPK_VAT, gdy w deklaracji korygowana jest np. tylko kwota do zwrotu lub kwota do wpłaty.

Może natomiast istnieć obowiązek korekty JPK_VAT, mimo braku obowiązku korekty deklaracji. Tak będzie w przypadku błędów w danych kontrahenta.

W przypadku pomyłki w adresie czy nazwie kontrahenta nie trzeba składać korekty JPK_VAT, gdy jest możliwa jego identyfikacja. Natomiast w razie pomyłki w numerze NIP korekta jest konieczna. Dlatego po otrzymaniu noty korygującej NIP zawsze należy wysłać korektę JPK_VAT.
2.3. Sankcje za nieterminowe złożenie JPK_VAT

Składając JPK_VAT nieterminowo, możemy być ukarani sankcją z Kodeksu karnego skarbowego, gdyż według Ordynacji podatkowej jest to informacja podatkowa.

Jeśli wiemy, że nie uda się nam złożyć JPK_VAT w terminie, należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń VAT wniosek o odroczenie terminu na złożenie JPK_VAT. Pozwoli to nam uniknąć sankcji. Przepisy jed­noznacznie wskazują, że każdy, kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych (art. 80 Kodeksu karnego skarbowego). Gdy złożymy JPK po terminie należy złożyć czynny żal do swojego urzędu skarbowego. Pomoże to nam uniknąć kary.

Deklaracje w formie elektronicznej

Od rozliczenia za styczeń lub I kwartał podatnicy muszą składać deklaracje VAT-7/VAT-7K przez system e-deklaracje http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informaty?/e-deklaracje. Osoba fizyczna, która nie ma podpisu kwalifikowanego, może autoryzować wysyłkę kwotą przychodu.

Obowiązek ten dotyczy również deklaracji składanych przez podatników zwolnionych z VAT, którzy składają deklaracje VAT-8/VAT-9M, oraz deklaracji VAT-13 i VAT-14.

Składanie wbrew obowiązkowi deklaracji w formie papierowej podlega karze grzywny na podstawie art. 56 § 4 Kodeksu karnego skarbowego.

MF zapowiada likwidację deklaracji i poszerzenie struktur JPK. Jednak nie nastąpi to w pierwszej połowie 2018 r.

Podstawa prawna:

art. 99 ust. 11b, art. 109 ust. 3 i 8a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60

art. 82 ust. 1b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 201; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1537

Źródło: INFOR

Brak obowiązku korekty kosztów od 01 stycznia 2016

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. zostały uchylone przepisy dotyczące korekty kosztów uzyskania przychodu o nieterminowo zapłacone faktury.

Taki obowiązek został nałożony na przedsiębiorców w roku 2013 i miał zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów polepszyć ściągalność należności.  Jednak życie pokazało, że zapis nie dość, że nie pomógł przedsiębiorcom to jeszcze odbił się dla nich czkawką, ponieważ firmy traciły płynność finansową z uwagi na zobowiązanie wobec fiskusa, a zapłaty za swoje należności nadal nie otrzymywały. Jednocześnie przedsiębiorca ponosił zwiększone koszty obsługi administracyjno-biurowej z uwagi na konieczność weryfikacji płatności za faktury. Co więcej zapis dotyczył tylko polskich przedsiębiorców, zatem zagraniczni inwestorzy w ogóle nie byli nim objęci. Przepis zaraz po jego wprowadzeniu budził wiele kontrowersji, ponieważ, jeżeli miał poprawić ściągalność należności, powinien wprowadzać mechanizm uszczelniający opodatkowanie przychodu realnego, a nie w dalszym ciągu odnosić się do przychodu wirtualnego (samej wystawionej faktury, bez odniesienia do jej zapłaty). Oczywiście można powiedzieć, że zapłata mojego kosztu, to dla mojego kontrahenta jego przychód, więc jaka to jest różnica. Otóż kolosalna, ponieważ  jednoczesna weryfikacja kosztu, bez równoległej weryfikacji przychodu prowadzi do zwiększenia obciążenia podatkowego, a gotówki jak przedsiębiorca za swoją usługę nie widział, tak w dalszym ciągu nie posiadał. Wprowadzona formuła była idylliczna, ponieważ zasadzała się na domyślnym uznaniu, że każdy przedsiębiorca od stycznia 2013 roku będzie uczciwy i dany niezapłacony koszt skoryguje. A przecież skoro ktoś nie płaci kontrahentom, dlaczego miałby nagle być uczciwym wobec urzędu i spełniać jego zalecenia. Zatem jedyną instytucją, która zyskała poprzez poprawę swoich statystyk był urząd skarbowy i finanse publiczne, ponieważ chociaż na papierze wpływy z podatków były wyższe w danym okresie – póki przedsiębiorca nie zapłacił i mógł ponownie rozliczyć swoje koszty. Nie mało emocji budziły również interpretacje w sprawie zakupu materiałów i towarów a terminu korekty kosztów.

Ostatecznie po trzech latach testu na przedsiębiorcach i zasobności ich portfeli, rząd uznał że przepisy nie spełniają swej funkcji i z dniem 01 stycznia 2016 uchyla  je. Zatem koszmar przedsiębiorców niedługo się zakończy.

W sprawie przepisów przejściowych obowiązuje dotychczasowa zasada, jeżeli podatnik musiał skorygować koszty w 2015 roku, w 2016 może je ponownie uznać za koszty podatkowe w momencie uregulowania zobowiązania.

Prokurent odpowiada jak zarząd – zmiany w prawie upadłościowym od 1 stycznia 2016

Zgodnie z ich zapisami za nieterminowe zgłoszenie wniosku o upadłości spółki lub otwarcie w tym czasie postępowania restrukturyzacyjnego będą prócz zarządu odpowiadać również prokurenci i osoby zarządzające spółką nieoficjalnie (np. wspólnik). Taka konstrukcja budzi kontrowersje, ponieważ odpowiedzialność za sprawy spółki i zakres decyzyjności prokurentów jest niejednokrotnie o wiele mniejszy niż zarządu. Do tej pory odpowiedzialność ciążyła na osobach, które faktycznie miały prawo reprezentować spółkę, czyli zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i praktyką sądową osoby wchodzące w skład zarządu.

Co to oznacza dla prokurentów i osób zarządzających spółką nieoficjalnie (np. wspólnik)?

Od 1 stycznia 2016 roku zarząd, prokurent i osoba zarządzająca spółką nieoficjalnie, które nie dokonają terminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki:

1.      odpowiadają finansowo za długi spółki,

2.      obowiązuje je zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

O ile w przypadku prokurentów udowodnienie pełnienia prokury i tym samym zaniechanie zgłoszenia wniosku upadłościowego nie będzie trudne, o tyle w przypadku osób, które zarządzają spółką nieoficjalnie wydaje się to przedsięwzięciem o wiele bardziej czasochłonnym i wymagającym przygotowania dowodowego. Jednak wystarczy by wierzyciel był w stanie taki fakt wykazać.

Sama odpowiedzialność finansowa nie przeraża tak bardzo jak zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Otóż w praktyce będzie to oznaczało nie tylko zakaz prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale również zakaz zarządzania jakąkolwiek firmą (jednoosobową, spółką osobową lub handlową, fundacją), czyli pełnienia funkcji w kierownictwie, zarządzie czy radzie nadzorczej. Zatem taka osoba ma już przekreśloną swoją karierę nie tylko jako przedsiębiorca ale również w organach zarządczych innych podmiotów gospodarczych.

Sama idea znowelizowanych przepisów miała prawdopodobnie przyczynić się do łatwiejszej kontroli firm w ciężkiej sytuacji finansowej poprzez rozszerzenie odpowiedzialności na wszystkie osoby, które mają jakikolwiek wpływ na życie firmy. Jednak w praktyce może się okazać, że osoby faktycznie podejmujące decyzje finansowe nadal będą chronione z uwagi na brak wystarczających dowodów, natomiast winę zaczną ponosić osoby, których decyzyjność jest w rzeczywistości bardzo okrojona i zależna od postanowień wspólników. Dlatego należy się dobrze zastanowić, czy warto od 1 stycznia 2016 roku pełnić funkcję prokurenta.

Jesteś rodzicem 6-latka – sprawdź przygotowanie szkoły w internecie

Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej: 6latki.men.gov.pl.
udostępniło mapę szkół.
Najistotniejszym elementem mapy jest dostęp do wyników ankietprzeprowadzonych wśród dyrektorów, rad rodziców i wizytatorów kuratoriów oświatyprezentujący poziom szkoły do przyjęcia 6-letnich dzieci.

Poza tym dostępne są między innymi informacje na temat liczbie uczniów, liczbie oddziałów klasy pierwszej, liczbie zatrudnionych nauczycieli, wyposażeniu szkoły, funkcjonowaniu świetlicy, działaniu stołówki szkolnej.

Jesteś niezadowolony z przygotowania szkoły do przyjęcia 6-latków i chciałby zgłosić ten problem?:

 • zadzwoń: 22 34 74 700 ? pod tym numerem telefonu od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00 rodzice mogą zgłosić potrzebę interwencji w konkretnej szkole, która ? ich zdaniem ? jest nieprzygotowana na przyjęcie sześciolatków.
 • wypełnij: formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.6latki.men.gov.pl

Zgłoszenie trafi do odpowiedniego kuratorium oświaty, którego pracownicy sprawdzą je lub przekażą interwencję innym instytucjom (organom prowadzącym szkoły, Państwowemu Inspektoratowi Sanitarnemu i stacjom sanitarno-epidemiologicznym).

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Od 2016 roku umowa na czas określony na nowych zasadach

Z dniem 22 lutego 2016 roku zacznie obowiązywać zapis nowelizujący Kodeks Pracy dotyczący zatrudnienia terminowego.

Zgodnie z nowym zapisem łączne zatrudnienie na czas określony u jednego pracodawcy nie może przekroczyć 33 miesięcy, do limitu nie wlicza się okresu próbnego, zatem faktyczny limit okresu zatrudnienia może wynieść 36 miesięcy.

Jednocześnie w okresie 33 miesięcy pracodawca może zawrzeć maksymalnie 3 umowy terminowe. Zawarcie 4 umowy lub kontynuacja zatrudnienia powyżej 33 miesięcy oznacza zatrudnienie na czas nieokreślony.

Wyjątkiem od tej reguły jest:

 1. zatrudnienie na okres kadencji lub zastępstwa,
 2. konieczność terminowego zatrudnienia wynikająca ze specyfiki pracy wykazana przez pracodawcę.

tekst ustawy ogłoszony 21.08.2015 roku – dostępny w Dzienniku Ustaw z 2015 roku poz. 1220

Koniec wysokich zasiłków bliski

Prezydent Komorowski podpisał projekt zmian dotyczących ustawy zasiłkowej. niestety jeszcze nie podano oficjalnego terminu wejścia w życie nowych przepisów, spekuluje się nad datą 01 listopada 2015r. Również na infolinii ZUS nic w tej sprawie nie wiadomo. jednak poniżej prezentuję najważniejsze zmiany dla osób korzystających z dobrodziejstwa wysokiego zasiłku – niestety po zmianach dotychczasowa praktyka będzie bezskuteczna, dlaczego, wyjaśniam poniżej:

Nowy zapis przepisu:

 ?Art. 48. 1. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

 1. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 2?4, art. 38 ust. 1, art. 42, art. 43 i art. 46, z zastrzeżeniem art. 48a?50.?;

9) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu:

?Art. 48a. 1. W przypadku ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi zadeklarowana kwota, podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż okres, o którym mowa w art. 48 ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi suma:

1) przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

Co to oznacza?

Opłacenie trzech  wysokich składek (zasiłek chorobowy), lub jednej wysokiej składki ( zasiłek macierzyński) nie będzie powodował, że podstawą do wyliczenia zasiłku będzie pełna zadeklarowana wysoka składka, ponieważ w przypadku osób, które są ubezpieczone z tytułu prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy, a składka zostanie  podzielona na dwa składniki:

I składki: aktualna kwota najniższej podstawowej składki

II składnik: reszta kwoty ponad najniższą podstawową składkę

zobrazuję, to na przykładzie, jeżeli w toku 2015 najwyższa zadeklarowana kwota podstawy do ubezpieczenia chorobowego może wynosić: 9 897,50 zł, to

I składnik wynosi: 2 375,40 zł

II składnik wynosi: 9 897,50 zł – 2 375,40 zł = 7 522,10 zł

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, jeżeli otworzę działalność i zadeklaruję wysoką składkę, to podstawa to wyliczenia zasiłku będzie wyglądać następująco:

2 375,40 zł + 1/12 7 522,10 zł = 2375,40 zł + 626,84 zł = 3 002,24 zł

Zatem mimo opłacenia składek od kwoty 7 522,10 zł zasiłek będzie liczony od kwoty 3 002,24 zł.

Pozostaje czekać na datę wprowadzenia zmian, oraz interpretację przepisów przejściowych, czyli potraktowania obecnie korzystających ze świadczeń oraz tych, którzy rozpoczną korzystanie ze świadczenia jeszcze przed datą wejścia przepisów w życie.

Masz reklamę zapłacisz od niej opłatę

Od 11 września 2015 właściciele nieruchomości, na których znajdują się tablice reklamowe, mogą zostać obciążeni przez władze gmin nowa opłatą, mianowicie opłatą reklamową (art. 17a i 17b upol).

OBOWIĄZEK
Opłata będzie dotyczyć:

 1.     właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
 2.     użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
 3.     posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 4.     posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, bądź jest bez tytułu prawnego,

jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama (art. 17a ust. 3 upol).

ZWOLNIENIA Z OPŁAT

Zwolnione z opłaty będą te tablice, lub urządzenia reklamowe, które:

 • nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie,
 • służą jako szyld,
 • realizują obowiązek prawny.
 • dotyczące działalności związków wyznaniowych.

Opłata reklamowa będzie składała się z dwóch części:

 1.     do 2,50 zł dziennie za sam obiekt
 2.     do 20 groszy dziennie za każdy metr kwadratowy pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, które służą ekspozycji reklamy.

OPŁATA REKLAMOWA A PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Kwota podatku od nieruchomości zapłaconego od tablicy reklamowej jako budowli będzie zaliczana na poczet opłaty reklamowej (art. 17a ust. 6 upol).

Sprawdź, czy Twój kontrahent jest podatnikiem VAT

Elektroniczna usługa Portalu Podatkowego sygnowana przez Ministerstwo Finansów udostępniła możliwość szybkiego sprawdzenia firmy, czy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Wystarczy odwiedzić stronę:
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp
wybrać z menu po lewej stronie:
Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT
wpisać numer NIP kontrahenta i gotowe.

Użytkownik otrzyma jedną z trzech informacji, że kontrahent:
nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT
jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym
jest zarejestrowanym podatnikiem VAT zwolnionym