Koniec wysokich zasiłków bliski

Prezydent Komorowski podpisał projekt zmian dotyczących ustawy zasiłkowej. niestety jeszcze nie podano oficjalnego terminu wejścia w życie nowych przepisów, spekuluje się nad datą 01 listopada 2015r. Również na infolinii ZUS nic w tej sprawie nie wiadomo. jednak poniżej prezentuję najważniejsze zmiany dla osób korzystających z dobrodziejstwa wysokiego zasiłku – niestety po zmianach dotychczasowa praktyka będzie bezskuteczna, dlaczego, wyjaśniam poniżej:

Nowy zapis przepisu:

 ?Art. 48. 1. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

  1. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 2?4, art. 38 ust. 1, art. 42, art. 43 i art. 46, z zastrzeżeniem art. 48a?50.?;

9) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu:

?Art. 48a. 1. W przypadku ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi zadeklarowana kwota, podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż okres, o którym mowa w art. 48 ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi suma:

1) przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

Co to oznacza?

Opłacenie trzech  wysokich składek (zasiłek chorobowy), lub jednej wysokiej składki ( zasiłek macierzyński) nie będzie powodował, że podstawą do wyliczenia zasiłku będzie pełna zadeklarowana wysoka składka, ponieważ w przypadku osób, które są ubezpieczone z tytułu prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy, a składka zostanie  podzielona na dwa składniki:

I składki: aktualna kwota najniższej podstawowej składki

II składnik: reszta kwoty ponad najniższą podstawową składkę

zobrazuję, to na przykładzie, jeżeli w toku 2015 najwyższa zadeklarowana kwota podstawy do ubezpieczenia chorobowego może wynosić: 9 897,50 zł, to

I składnik wynosi: 2 375,40 zł

II składnik wynosi: 9 897,50 zł – 2 375,40 zł = 7 522,10 zł

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, jeżeli otworzę działalność i zadeklaruję wysoką składkę, to podstawa to wyliczenia zasiłku będzie wyglądać następująco:

2 375,40 zł + 1/12 7 522,10 zł = 2375,40 zł + 626,84 zł = 3 002,24 zł

Zatem mimo opłacenia składek od kwoty 7 522,10 zł zasiłek będzie liczony od kwoty 3 002,24 zł.

Pozostaje czekać na datę wprowadzenia zmian, oraz interpretację przepisów przejściowych, czyli potraktowania obecnie korzystających ze świadczeń oraz tych, którzy rozpoczną korzystanie ze świadczenia jeszcze przed datą wejścia przepisów w życie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *